රූපය බලා නිවැරදි වගන්ති හදමු.
සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය
පහළින් ඇති වචන මත click කරන්න. "?" මගින් හරිද බලන්න.