නිවැරදි ව අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙමු.

අකුරු මත ලියා පුරුදු වෙන්න.

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය