වෙනස් රූපය තෝරන්න.

අකුරුවලින් නිවැරදි වචන හදමු  

රූපය බලා අකුර තෝරා click කර සුදුසු වචනය සාදන්න.

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය