අඩු අකුර යොදා හිස්තැන් පුරවන්න.
    

රූපය බලා හිස්තැනට සුදුසු අකුර තෝරා click කරන්න.

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය