රූපයට ගැළපෙන වචනය යොදන්න

රූපයට සුදුසු වචනය කොටුවලට ඇද දමන්න

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය