රූපයට සුදුසු වචනය තෝරන්න.
    

රූපය බලා සුදුසු වචනය තෝරා click කරන්න.

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය