අකුරුවලින් වචන හදමු

"වචන හදමු" යන්න මත click කර රූපයට ගැළපෙන වචනය ලබා ගන්න.
සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය