නිවැරදි ව අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙමු.

කොටුවලින් අකුරක් තෝරා එය මත ක්ලික්(Click)කරන්න.

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය