ඉහළ රූප කොටස්වලට ගැළපෙන භාගය තෝරමු.
සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය
පහළ රූප කොටස් ඉහළ රූප කොටස්වලට ගැළපෙන සේ ඇද දමන්න (Drag & Drop).