අපි පාට කරමු.

පාට කොටු මත ක්ලික් (Click) කර පාට තෝරා රූපය මත ක්ලික් (Click) කරන්න.

සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය