.

බෝල මල්ල මත ඇති කවයට ඇද දමන්න (Drag & Drop).
ගණන් කරමු.
ගණිතය - 1 ශ්‍රේණිය