ඔබගේ ලියාපදිංචි පෝරමය සම්පූර්ණකර එවීමෙන් අනතුරුව ලියාපදිංචිවීම තහවුරු කරගැනීම සඳහා ඔබගේ ඉ-තැපැල් ගිණුම පරීක්ෂා කිරීමට කාරුණික වන්න.

உருவாக்கம்
த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை
பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2016 | த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை