ස්ත්‍රී ලිංග පුරුෂ ලිංග පද

Written by

1. දරුවා - දැරිය

 

2. අම්මා - තාත්තා

 

3. මිනිසා - ගැහැණිය

 

4. සීයා - ආච්චි

 

5. කුමරා - කුමරිය

 

6. දෙවියා - දෙවඟන

 

7. රජු - රැජින

 

8. මාමා - නැන්දා

 

9. කොකා - කෙකින්න

 

10. ගුරුතුමා - ගුරුතුමිය

 

11. ඔහු - ඈ

 

12. කුරුල්ලා - කිරිල්ලිය

 

13. කොල්ලා - කෙල්ල

 

14. පිරිමි - ගැහැණු

 

15. ගොවියා - ගෙවිලිය

 

16. බළලා - බැළලිය

 

17. මුවා - මුව දෙන

 

18. යහළුවා - යෙහෙළිය

 

19. සිරකරුවා - සිරකාරිය

 

20. ගොනා - දෙන

 

21. නායකයා - නායිකාව

 

22. හාවා - හා දෙන

 

23. සෙබළා - සෙබළිය

 

24. ගිරවා - ගිරවිය

 

25. සිරකරුවා - සිරකාරිය

 

26. කුකුළා - කිකිළිය

 

27. කලාකරුවා - කලාකාරිය

 

28. වඳුරා - වැඳිරිය

 

29. පුතා - දුව

 

30. සැමියා - බිරිඳ

 

31. සතුරා - සැතිරිය

 

32. සොහොයුරා - සොහොයුරිය

 

33. වැද්දා - වැද්දිය

 

34. නිවේදකයා - නිවේදිකාව

 

35. වෙළෙන්දා - වෙළෙන්දිය

 

36. හෙද - හෙදි

 

37. මහතා - මහත්මිය

 

38. කපුටා - කපුටිය

 

39. ඌරා - ඊරි

 

40. නයා - නැයිනි

 

41. වෛද්‍යවරයා - වෛද්‍යවරිය

 

42. සේවකයා - සේවිකාව

 

43. නෙළන්නා - නෙළන්නිය

 

44. මී මැස්සා - මී මැස්සිය

 

45. ඉත්තෑවා - ඉත්තෑවිය

 

46. සර්පයා - සැපින්න

 

47. එළහරකා - එළදෙන

 

48. ඔටුවා - ඔටුදෙන

 

49. තාපසයා - තාපසිය

 

50. සිවලා - සිවල්ධේනුව

 

51. අශ්වයා - වෙළඹ

 

52. ශිෂ්‍යයා - ශිෂ්‍යාව

 

53. මාළුවා - මිනැසිය

 

54. මී හරකා - මී දෙන

 

55. බල්ලා - බැල්ලිය

 

56. මිතුරා - මිතුරිය

 

57. සිංහයා - සිංහ ධේනුව

 

58. ඇතා - ඇතින්න

 

59. නරියා - නරිදෙන

 

60. මෙහෙකරුවා - මෙහෙකාරිය

 

61. යකා - යකින්න

 

62. බූරුවා - බූරුදෙන

 

63. තරුණයා - තරුණිය

 

64. එළුවා - එළුදෙන

 

65. දාසයා - දාසිය

 

66. හංසයා - හංසධේනුව

 

67. ශූරයා - ශූරිය

 

68. කෙවුලා - කෙවිලිය

 

69. හිඟන්නා - හිඟන්නිය

 

70. තවුසා - තවුසිය

 

71. සොරා - සෙර

 

72. මහණ - මෙහෙණිය

 

73. විදුහල්පතිතුමා - විදුහල්පතිතුමිය

 

74. කවියා - කිවිඳිය

 

75. බමුණා - බැමිණිය

 

76. කවුඩා - කැවිඩිය

 

77. පියා - මව

 

78. ගායකයා - ගායිකාව

 

79. වළහා - වැළහින්න

 

80. යෞවනයා - යෞවනිය

 

81. මස්සිනා - නෑනා

 

82. වස්සා - වැස්සී

 

83. ළදරුවා - ළදැරිය

 

84. දේවතාවා - දේවතාවිය

 

85. රකුසා - රකුසිය

 

86. මහල්ලා - මැහැල්ල

 

87. කිඳුරා - කිඳුරිය

 

88. වළහා - වැළහින්න

 

89. පුරුෂයා - ස්ත්‍රිය

 

90. පරෙවියා - පරෙව්ධේනුව

 

91. කොටියා - කොටිදෙන

 

92. ලිපිකරුවා - ලිපිකාරිය

 

93. තෝ - තී

 

94. පුරුෂ - ස්ත්‍රී

 

95. සේවකයා - සේවිකාව

 

96. රත්තා - රත්තී

 

97. මානවකයා - මානවිකාව

 

98. ක්‍රීඩකයා - ක්‍රීඩිකාව

 

99. නළුවා - නිළිය 1

 

00. පාලකයා - පාලිකාව

 

101. සමනළයා - සමනළිය

 

102. මොණරා - සෙබඩ

 

Read 25720 times
உருவாக்கம்
த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை
பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2016 | த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை