භූමි දර්ශන චිත‍්‍ර

Written by

භූමි දර්ශන චිත‍්‍ර පාරිසරික දර්ශන දැක්වෙන කැටයම්. මුල් කාලීනව මෙය උසින් අඩු දිගින් වැඩි පුවරුවල නිමැවූ නිසා භූමි දර්ශන චිත‍්‍ර හැඩයට කඩදාසි වලට ද ආදේශ විය. එය දිගටි හැඩයක් ගත්විට landscape යනුවෙන් හඳුන්වන ලදී. එහෙත් එම හැඩයෙන් පරිබාහිර භූමි දර්ශන චිත‍්‍ර ද නැත්තේ නොවේ.

 

(තොරතුරු- අමිල කෝසල උඩවත්ත-නාගොඩ මහා විද්‍යාලය-කළුතර)

Read 2235 times
உருவாக்கம்
த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை
பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2016 | த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை