යුගල පද

Written by

1 උදේ - හවා

 

2 යන - එන

 

3 ළඟ - පාත

 

4 හට්ටි - මුට්ටි

 

5 ඉඩම් - කඩම්

 

6 ගමේ - ගොඩේ

 

7 යාන - වාහන

 

8 එහා - මෙහා

 

9 ඉවුම් - පිහුම්

 

10 කෑම - බීම

 

11 බත - බුලත

 

12 අඹු - සැමි

 

13 රළු - පරළු

 

14 සිරිත් - විරිත්

 

15 ඉමක් - කොනක්

 

16 දුර - බැහැර

 

17 හරකා - බාන

 

18 බඩු - මුට්ටු

 

19 අතට - පයට

 

20 ඇඳුම් - පැළඳුම්

 

21 ගේ - දොර

 

22 ගොඩ - මඩ

 

23 ගෙවල් - දොරවල්

 

24 හැඩ - වැඩ

 

24 කමින් - බොමින්

 

25 දුක - සැප

 

26 කන - බොන

 

27 රට - තොට

 

28 රට - රාජ්ජ

 

29 වැව් - අමුණු

 

30 වැඳ - පුදා

 

31 අවි - ආයුධ

 

32 පොත - පත

 

33 තොල - කට

 

34 වට - පිට

 

35 ආහාර - පාන

 

36 අඹු - දරු

 

37 ඇඟ - පත

 

38 රන් - රිදී

 

39 ඇළ - දොළ

 

40 ගස් - වැල්

 

41 ගම් - බිම්

 

42 පිනට - දහමට

 

43 ගහ - කොළ

 

44 ගඳ - සුවඳ

 

45 කලට - වේලාවට

 

46 වට්ටි - පෙට්ටි

 

47 කැවිලි - පෙවිලි

 

48 ඉඳ - හිට

 

49 නීති - රීති

 

50 ඈත - මෑත

 

51 අග - හිඟ

 

52 ඇති - නැති

 

53 සුව - දුක්

 

54 ගත - සිත

 

55 උඩ - බිම

 

56 එහෙන් - මෙහෙන්

 

57 නෙත් - සිත්

 

58 නො කා - නො බී

 

59 අඩ - දබර

 

60 කිචි - බිචි

 

61 අහු - මුළු

 

62 අගු - පිල්

 

63 අය - වැය

 

64 අදි - මදි

 

65 උඩින් - පල්ලෙන්

 

66 ඉවක් - බවක්

 

67 ගමන් - බිමන්

 

68 ඉහ - නිකට

 

69 අකා - මකා

 

70 අනම් - මනම්

 

71 අස් - පස්

 

72 අහළ - පහළ

 

73 අතන - මෙතන

 

74 අතුරු - සිදුරු

 

75 අබල - දුබල

 

76 අඟර - දඟර

 

77 අස්සක් - මුල්ලක්

 

78 අරුම - පුදුම

 

79 ඉර - හඳ

 

80 ඉහ - මොළ

 

81 ඇද - කුද

 

82 ඇනුම් - බැනුම්

 

83 ඉඩ - කඩ

 

84 ඉහළ - පහළ

 

85 ඉහින් - කනින්

 

86 උස් - මිටි

 

87 ඉන - ඉහ

 

88 උකුළු - මුකුළු

 

89 ඔළ - මොළ

 

90 ඕපා - දූප

 

91 කන - බොන

 

92 කඩි - මුඩි

 

93 කසු - කුසු

 

94 කතා - බහ

 

95 කන - කර

 

96 හය - හතර

 

97 කෙළි - සෙල්ලම්

 

98 ගුණ - දොස්

 

99 කුල - මල

 

100 කුසල් - අකුසල්

 

101 ගනු - දෙනු

 

102 ගරු - සරු

 

103 ගුණ - දොස්

 

104 ගුටි - බැට

 

105 ගණන් - හිලව්

 

106 තාන්න - මාන්න

 

107 ජර - මර

 

108 තෑගි - බෝග

 

109 ජාති - ජන්ම

 

110 දේ - පොල

 

111 තුටු - පහටු

 

112 දුර - දිග

 

113 දුගී - මගී

 

114 දනක් - පිනක්

 

115 පල - වැල

 

116 පඩි - නඩි

 

117 පින් - පව්

 

118 නහින - දෙහින

 

119 ණය - තුරුස්

 

120 පාර - තොට

 

121 බාර - හාර

 

122 බේත් - හේත්

 

123 මුදල් - හදල්

 

124 රෙදි - පිළි

 

125 වග - තුග

 

126 ලාභ - අලාභ

 

127 වං - හුං

 

128 වස - විස

 

129 වතු - පිටි

 

130 වාද - භේද

 

131 වස් - දොස්

 

132 පවුල් - පන්සල්

 

133 වෙද - හෙද

 

134 වල - ගොඩැලි

 

135 සට - කපට

 

136 හරි - වැරදි

 

137 විහිළු - තහළු

 

138 හදි - හූනියම්

 

139 පුද - පූජා

 

140 චාරිත්‍ර - වාරිත්‍ර

 

141 යාග - හෝම

 

142 අවවාද - අනුශාසනා

 

143 රණ්ඩු - දබර

 

144 ගුටි - බැට

 

145 පොත් - පත්

 

146 හොර - මැර

 

147 ලෙඩ - රෝග

 

148 හරි - බරි

 

149 ලට්ට - ලොට්ට

 

150 හර - බර

 

151 මහත - දෙහෙත

 

152 අණ - වින

 

153 නැති - බැරි

 

154 බලි - තොවිල්

 

155 දඩි - බිඩි

 

156 ඇති - හැකි

 

157 හොර - හතුරු

 

158 ගුරු - හරුකම්

 

159 ඇළ - දොළ

 

160 වැට - කඩොලු

 

161 ගුරු - හරුකම්

 

162 දාන - මාන

 

163 වැඩ - පල

 

164 නඩු - හබ

 

165 කල - එළි

 

166 හැඩ - වැඩ

 

167 හැල - හොල්මන්

 

168 හොර - බොරු

 

169 අත - පය

 

170 අඩි - පුඩි

 

171 කිවුම් - කෙරුම්

 

172 සණ්ඩු - සරුවල්

 

173 ගෝල - බාල

 

174 වාසේ - දේසේ

 

175 නින්දා - අපහාස

 

176 ගරු - සැලකිලි

 

177 සණ්ඩු - සරුවල්

 

178 රැවුම් - ගෙරවුම්

 

179 වාද - විවාද

 

180 අත - හිත

 

181 කෙළි - සෙල්ලම්

 

182 කොල්ලෝ - කුරුට්ටෝ

 

183 අඬා - දොඩා

 

184 ඕනෑවට - එපාවට

 

185 ආවාට - ගියාට

 

186 අරුම - පුදුම

 

187 අණ - පණත්

 

188 අඩු - ලුහුඬු

 

189 අල්ලාප - සල්ලාප

 

190 ආධාර - උපකාර

 

191 අතින් - මිටින්

 

192 අතුරු - සිදුරු

 

193 ඇප - උපස්ථාන

 

194 ආචාර - සමාචාර

 

195 අතුරු - අන්තරා

 

196 උයා - පිහා

 

197 කැට - කැබිලිති

 

198 කැරලි - කෝලාහල

 

199 ගරු - ගාම්භීර

 

200 කයි - කතන්දර

 

201 දැන - උගත්

 

202 දෙවි - දේවතා

 

203 තුති - පැසසුම්

 

204 ලී - දඬු

 

205 බණ - භාවනා

 

206 ළමා - ළපටි

 

207 මං - මාවත්

 

208 නැණ - නුවණ

 

209 ඉඟි - බිඟි

 

210 රැවුම් - ගෙරවුම්

 

211 සිත් - සතන්

 

212 නමක් - ගමක්

 

213 නම් - ගොත්

 

214 වෙද - හෙද

 

215 මඟුල් - තුලා

 

216 සතුටු - සාමීචි

 

217 හදා - වඩා

 

218 සිතුම් - පැතුම්

 

219 හොර - මැර

 

220 කඩා - වඩා

 

221 හුරු - පුරුදු

 

222 ගමන - බිමන

 

223 කසි - කබල්

 

224 බහු - බූත

 

225 බාර - දූර

 

226 ලට - පට

 

227 වග - තුග

 

228 වං - හුං

 

229 හර - බැර

 

230 දෙස් - දෙවොල්

 

231 සද්ද - බද්ද

 

232 චරු - චුරු

 

233 සුල - මුල

 

234 දෙස් - දෙවොල්

 

235 ලක - ලෑස්ති

 

236 යමක් - කමක්

 

237 වැල් - වටාරම්

 

238 සට - කපට

 

239 හර - සර

 

240 හිතා - මතා

 

241 සුන් - බුන්

 

242 ඇති - නැති

 

243 දෙස් - විදෙස්

 

244 අදහස් - උදහස්

 

245 ලොකු - කුඩා

 

246 අන්ද - මන්ද

 

247 වාස - දේස

 

248 බණ - දහම්

 

249 සොයා - බලා

 

250 සැක - සංකා

 

251 ලිපි - ලේඛන

 

252 හැංගි - හොරා

 

253 දැසි - දස්සන්

 

254 සමිති - සමාගම්

 

255 නරි - නාටක

 

256 පරක් - තෙරක්

 

Read 22419 times
உருவாக்கம்
த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை
பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2016 | த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை