ඉරිදා, 16 ජූනි 2019 08:51

ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරගාවලිය (NSSC) - 2019 Featured


අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව හා ශ්‍රී ලංකා පරිගණක සංගමය (CSSL ) එක්ව පවත්වනු ලබන ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරගාවලිය (NSSC )-2019.

මාර්ගගත (online ) ලෙස පවත්වනු ලබන මෙම තරගාවලිය සදහා පසුගිය වර්ෂවල ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සමග පෙරහුරු අවස්ථාවක් e-තක්සලාව මගින් ලබා දී ඇත..

නව පරිශීලකයින් සඳහා -
පසුගිය වර්ෂවල ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සමග පෙරහුරු ප්‍රශ්න සඳහා පිවිසීමේදී ඒ සඳහා පරිශීලක ගිණුමක් තිබීම අනිවාර්ය වේ. පරිශීලක ගිණුමක් සදා ගැනීම සඳහා පහත සබැඳිය භාවිත කරන්න

ගිණුමක් සාදා ගැනීම

පරිශීලක ගිණුමක් තිබේනම් -
බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පිවිසීමට පහත සබැඳිය භාවිත කරන්න

www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/competitions


උපදෙස්

 • තරගාවලිය පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා -

  දැනුවත් කිරීමේ පත්‍රිකාව


 • NSSC තරගාවලියට ලියාපදිංචිය සඳහා -

  ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව


 • අයදුම්පත යොමු කළ යුතු ලිපිනය -
  -අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
  -තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව
  -හතරවැනි මහල
  -අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
  ‘-ඉසුරුපාය’, බත්තරමුල්ල
  (සියලු ම අයදුම්කරුවන් අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලියුම් කවරයේ වම් පස ඉහළ තමන් තරග කරනු ලබන තරග කාණ්ඩය පැහැදිලි ව සඳහන් කළ යුතු ය)

  7053 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.