பேராசிரியர் சுவாமி விபுலானந்தரின் தமிழ்ப்பணிகள்

ලිපිය සැකසීම :

1. அறிமுகம்
தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்குப் பணியாற்றியவர்களுள் சுவாமி விபுலானந்ததர் தனித்துவமானவர். ஆன்மீகம், சமூகம், கல்வி, இலக்கியம் எனப் பல துறைசார்ந்ததாக அவரது பணிகள் அமைந்தன. மட்டக்களப்பு காரைதீவில் சாமித்தம்பி – கண்ணமை தம்பதியினருக்கு மகனாக 1892 ஆம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் 29ஆந் திகதி அன்று மயில்வாகனன் என்னும் இயற்பெயருடன் பிறந்தார். மரபுத் தமிழ் கல்வியைப் பெற்ற சுவாமி ஆங்கில, சமஸ்கிருத மொழிகளில் பெரும் புலமையும் லத்தீன், கிரேக்கம், சிங்களம். அரபு போன்ற மொழிகளில் அறிவும் பெற்றிருந்தார். ஆசிரியத் தொழில் ஆரம்பித்த அவரது வாழ்க்கை இலங்கைப் பல்கலைக்கழக பேராசிரியராக கடமையாற்றி நிறைவடைந்தது. விஞ்ஞானத் துறைப்பட்டதாரியான இவர் 1924 இல் இராமகிருஸ்ண மடத்தின் சுவாமி விபுலானந்தர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் துறவு வாழ்க்கையைப் மேற்கொள்ளலானார்.


அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக முதல் தமிழ்ப் பேராசிரியராகவும் இலங்கைப் பல்கலைக்கழத்தின் தமிழ்த் துறையின் முதல் பேராசிரியராகவும் விளங்கிய சுவாமியினுடைய தமிழ்த் தொண்டு அளப்பெரியது.

 

2. யாழ் நூல் ஆய்வு
சுவாமி விபுலானந்தரின் தமிழ்பணிகளுள் முக்கியமானது அவரது யாழ் நூல் ஆய்வாகும். பண்டைத் தமிழருடைய யாழ் பிற்காலத்திலே வழக்கொழிந்து போனதைக் கண்டு தமிழருடைய இசைக்கருவியாகிய யாழினை மீட்டெடுக்கும் பணியிலேயே இவர் ஈடுபட்டார். பழந்தமிழரின் யாழ் பற்றி பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட செய்திகளை அடிப்படையாகப் கொண்டு தனது பௌதிக அறிவையும் அதிற்பிரயோகித்து இந்நூலை அவர் எழுதினார்.


அறிவியலும் தமிழியலும் இணைந்ததனால் ஏற்பட்ட பெருவிளைவே சுவாமியினுடைய யாழ்நூலாகும் இந்நூலானது தமிழிசையைக் கற்க விரும்புகின்றவர்களுக்கும், ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்புபவர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய ஆவணமாக அமைந்துள்ளது எனலாம்.


3. கவிதைகள்
விபுலானந்தர் ஒரு சிறந்த கவிஞர். அவர் இயற்றிய கவிதைகள் பல 'விபுலாநந்தக் கவிமலர்' என்னும் தொகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளன. 'ஈசனுவக்கும் மலர்' என்பதே முதற் கவிதையாக அச்சிடப்பட்டுள்ளது. படிமம், அகவுருவங்கள், குறியீடுகள், வர்ணனைகள் நிறைந்த இக்கவிதையில் அவரது அருள் நிறைந்த உள்ளமும் தவநிலையும் வெளிப்படுகின்றன.
உதாரணமாக
         வெள்ளை நிற மல்லிகையோ வேரெந்த மாமலரோ
         வள்ள லடியினைக்கு வாய்த்த மலரெதுவோ?
        வெள்ளை நிறப்பூவுமல்ல வேறேந்த மலருமல்ல
        உள்ளக் கமலமடி உத்தமனார் வேண்டுவது
என்னும் கவிதை வரிசைகளைக் குறிப்பிடலாம்.
இவருடைய கங்கையில் விடுத்த ஓலை, நீரரமகளிர் போன்றவையும் சிறப்பான, கருத்தாளம் மிக்க கவிதைகளாக உள்ளன.

 

4. நாடகப் பணி
நாடகத் தமிழின் வளர்ச்சிக்கு சுவாமி விபுலானந்தர் பங்களிப்புச் செய்துள்ளார். மதங்க சூளாமணி என்ற நூல் அவரது நாடக ஆராய்ச்சிக்கு தக்க எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. இந்நூல் உறுப்பியல், எடுத்துக்காட்டியல், ஒழிபியல் என்னும் மூன்று இயல்களைக் கொண்டமைந்துள்ளது. முதலாவது இயலில் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் கூறும் நாடகத் தமிழ் பற்றிய கருத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது இயலில் ஆங்கில ஆசிரியரான சேக்ஸ்பியரின் பன்னிரெண்டு நாடகங்களின் சிறப்பியல்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாம் இயலில் நாடகம் பற்றிப் பலராலும் கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

 

5. மொழி பெயர்ப்பு
சுவாமி விபுலானந்தரின் பணிகளுள் அவரது மொழி பெயர்ப்பு பணியும் தனித்துவமானது. அடிகளாருடைய மொழி பெயர்ப்புத் தழுவல் மொழியாக்க வகையைச் சார்ந்ததாகும். இவ்வகையான மொழி பெயர்ப்புக்களிலே மொழி பெயர்ப்பாளரின் புலமை மிகுதியாக காணப்படும். இரவீந்திரநாத்தாகூர் எழுதிய கவிதைகளை பூஞ்சோலைக் காவலன் என்னும் பெயரில் ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழி பெயர்த்துள்ளார். மில்ற்றனின் 'சுவர்க்க நீக்கம்' என்னும் நெடும் பாடலின் பகுதிகளையும் தான் சொந்தமாகக் கவி புனைவது போல் மொழி பெயர்த்தள்ளார். 'ஆங்கில வாணி' என்னும் நூலை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழி பெயர்த்த சுவாமி, ஆழ்வார் பாடல்கள், திருவிளையாடல் புராணத்தின் சில பகுதிகள் முதலியவற்றைத் தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்துள்ளார். சுவாமி விபுலானந்தர் ஞானசம் பாஷனைகள், விவேகாநந்த ஞானோதயம், கருமயோகம், ஞானயோகம், நம்மவர் நாட்டு ஞான வாழ்க்கை போன்றவற்றையும் மொழி பெயர்த்துள்ளார்.


6. இலக்கியக் கட்டுரைகள்
சுவாமி விபுலானந்தர் இலக்கியம் பற்றிப் பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். இவரது 'இலக்கியச் சுவை' என்ற கட்டுரை தமிழிலக்கியம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்குப் பயன்படத்தக்க வகையில் அமைந்துள்ளது. இலக்கியப் பாடல்களை மேற்கோள் காட்டி அவற்றை விளக்கி, அவற்றிற் காணப்படும் சுவைத்திறன்களை வெளிப்படுத்தி இக்கட்டுரையை அவர் எழுதியுள்ளார்.


'ஐயமும் அழகும்' என்னும் கட்டுரையில் ஐயத்தின் வழி அழகு பிறப்பதனை உணர்த்தவதற்கு ஆன்றோர் செய்தளித்த அழகிய செய்யுட்கள் சிலவற்றை எடுத்துக் காட்டுவோம் என்று கூறித்தமிழ் இலக்கியங்களிலிருந்து பல எடுத்துக்காட்டுக்களைக்; காட்டி விளக்கியுள்ளார்.


வண்ணமும் வடிவும், நிலவும் பொழிலும், கவியும் சால்பும் என்னும் கட்டுரைகளிலும் சுவைத்திறனுடைய செய்யுட்களைத் தமிழிலக்கியங்களிலிருந்த மேற்கோள் காட்டி எழுதியுள்ளார்.
'ஆங்கில வாணி' என்னும் கட்டுரையில் சேக்ஸ்பியர், மில்ற்றன், தெனிசன் போன்ற ஆங்கிலப் புலவர்களுடைய இலக்கிய ஆக்கங்களின் சிறப்புக்களை விளக்கிக் கூறியுள்ளார்.


'யவனபுரத்துக் கலைச் செல்வம்' என்னும் கட்டுரையிலே அடிகளார் கிரேக்க மொழி இலக்கியங்களிலே காணப்படும் சில பண்புகளை வடமொழியுடனும் தமிழ் மொழியுடனும் ஒப்பு நோக்கி எழுதியுள்ளார். இக்கட்டுரையானது அடிகளாரின் ஒப்பியலாய்வின் திறனையும் முனைப்பையும் வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது.


விபுலானந்தர் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பற்றிய கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். The origin and Growth of Tamil Literature சங்ககாலத்து தெய்வ வழிபாடு, தொல்காப்பியமும் சைவமதமும், யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ்ப்புலவர் சரித்திரம் போன்ற கட்டுரைகள் அத்தகைய வரிசையில் குறிப்பிடத்தக்கவை. உதாரணமாக தமிழ் இலக்கியத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் (The origin and Growth of Tamil Literature) என்ற கட்டுரை தமிழ் மக்களின் வரலாற்றுத் தொடக்கத்தைப் பற்றிக் கூறுவதுடன் அவர்களின் உலகப் பரம்பல், பண்பாடு அக்காலத்தில் ஏற்பட்ட கடல்கோள் ஆகியவை பற்றிய செய்திகளைத் தந்து, தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை ஆராய முனைகின்றது.


இவரது 'பாரதி பாடல்' என்னும் கட்டுரை பாரதியின் கவிதைகளிலுள்ள சிறப்புக்களை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 

7. மொழியியல் ஆய்வுப்பணி
'சோழ மண்டலத் தமிழும் ஈழ மண்டலத்தமிழும்' என்னும் கட்டுரை இவரது மொழியியல் ஆய்வுகளில் முக்கியமானது. மட்டக்களப்பு வழக்கு மொழி, யாழ்ப்பாணத்து வழக்கு மொழியிலின்றும் வேறுபட்டது என்பதனை அவர் இக்கட்டுரையில் கூறியுள்ளார். 'மட்டக்களப்பு நான் பிறந்த நாடு, ஈழத்தின் கிழக்குப் பாகத்திலுள்ளது. அந்நாட்டு வழக்கு மொழி யாழ்ப்பாணத்து வழக்கு மொழியிலின்றும் வேறுபட்டது' என்னும் அவரது கூற்று மூலம் இதனை அறியலாம். இலங்கையிற் பேசப்படும் வழக்குத்தமிழில் அவர் கொண்டிருந்த ஈடுபாட்டினை இக்கட்டுரை மூலம் அறியலாம்.

 

8. வசன நூல்கள்
விபுலானந்த அடிகளார் பல வசன நூல்களை எழுதியுள்ளார். உதாரணமாக நடராஜ வடிவம், தில்லைத் திருநடனம் முதலிய வசனநூல்களில் இறைவனின் திருவருள் எவ்வாறு ஐந்தொழில்களையும் ஆற்றுகின்றது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். உமாமகேஸ்சுவரம் என்னும் வசன நூல் இறைவன் மாதொரு பாகனாய் அமைந்துள்ள நுட்பத்தினை விளக்குகின்றது.

 

9. அகராதி சார்ந்த பணி
சுவாமி விபுலாநந்தரின் தலைமையில் கலைச் சொல்லாக்க கழகம் 1934 இல் அமைக்கப்பட்டது. இக்கழகத்தின் அயராத பணியினால் 'கலைச் சொற்கள்' என்னும் அகராதி நூல் 1938 இல் சென்னைத் தமிழ்ச்சங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்டது. இது விபுலானந்தரின் அகராதி சார்ந்த முயற்சியைக் காட்டுவதாகவே உள்ளது.


10. தொகுப்புரை.

தமிழ் கண்ட பெரும் சொத்தான சுவாமி விபுலாநந்தர் இசைத்தமிழ் ஆய்வு, இலக்கிய ஆய்வு, நாடகத்தமிழ் ஆய்வு, மொழியியல் என்று பல துறைகளில் ஈடுபட்டு அவற்றினூடாக தனது ஆய்வு நோக்கை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் எனலாம். சுவாமியின் படைப்புக்களும் பணிகளும் தமிழ் இலக்கியங்களை அழியாது பாதுகாப்பவையாகவும் அவற்றின் சிறப்புக்களை சுவைக்கும் திறனுடையவையாகவும் ஒப்பியல் நோக்கை உணர்த்துவனவாகவும் என்று பல நிலை சார்ந்து உயிர்ப்பு பெற்று நிற்கின்றன.

 

தொகுப்பு- த.மேகராசா(கவிஞர் மேரா), வலயக் கல்வி அலுவலகம், மட்டக்களப்பு

 

12086 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.