වදන් කවි පොත

ලිපිය සැකසීම :

1

පළමුව බුදුන්                     වැ

දෙවනුව දෙසු දහම්           වැ

මහ ස රුවන්                  වැ

පටන් ගනිමුව ගණදෙවිඳු  වැඳ

2

ගණපති සුරන්                  වැඳ

ගුරුවර පහත් බැස            වැඳ

දෙගුරුන් නැමී                  වැ

ඉඳුව වනගොත් දී පොතට වැඳ

3

බුත්                සරණා         වදනින්

දහම්              සරණා         වදනින්

සඟ                සරණා         වදනින්

මෙතුන්          සරණා         වදනින්

 

4

 

සම්මා සම්   බුත්    සරණා         වදනින්

 

නව ලොවුතුරුදම් සරණා        වදනින්

 

පිවිතුරු සව්සඟ    සරණා         වදනින්

 

පැවතුම් මේතුන්   සරණා         වදනින්

 

5

 

උතුමා නිති බුත්    සරණා         වදනින්

 

පවරා සදහම්           සරණා         වදනින්

 

සෙත දා යළි සඟ   සරණා         වදනින්

 

උවදුරු හැර තුන්    සරණා         වදනින්

 

6

 

ස්වස්ති විභූෂණ කමලා            වදනින්

 

සිමල්කෘත විමලා               වදනින්

 

අතුලිත මුනිවර චරණා             වදනින්

 

ආභා භාසුර කිරණා                  වදනින්

 

7

 

ඉහ කුල පූජිත චරණා               වදනින්

 

ඊශ නිශාකර භරණා                 වදනින්

 

උමා වධූපත් මහිමා                  වදනින්

 

ඌරු මනෝහර ජ්ඝා             වදනින්

 

8

 

සෘණජ නයනා මෘතයා             වදනින්

 

කල්පයාන කිරණා              වදනින්

 

කුල සන්තති භුවනා              වදනින්

 

ඏෟපති මිහිපත් මහිමා            වදනින්

 

9

 

ඒක බාහුබල ජිතයා                  වදනින්

 

ඓරාවන පූජිතයා                    වදනින්

 

ඕෂ්ට්‍ර මනෝහර ජඬ්ඝා             වදනින්

 

ඖපගවස්මී කෘතයා                 වදනින්

 

10

 

අංප්‍රෙඩිත විධි කුසලා               වදනින්

 

කි අක්ෂර ෂොඩශ                වදනින්

 

සිම් වේවා ගණපති                වදනින්

 

අස්තු නමෝජන තිලකා           වදනින්

 

11

 

අගරජ සුරරජ මුනිරජ              වදනින්

 

මුතුහර ගෙළදම් දම්රජ            වදනින්

 

උරදා නේනය මුනි සුත            වදනින්

 

සිළුමින් සිතුමින් තිසරණ         වදනින්

 

12

 

ක ඛ ග ඝ ඞ ඞා ච ඡ ජ ඣ ඤ   වදනින්

 

ට ඨ ඩ ඪ ණා ත ථ ද ධ නා        වදනින්

 

ප ඵ බ භ මා ය ර ල ව ශ ෂ       වදනින්

 

සහළා අං ඉති සිඬිරස්තු            වදනින්

 

13

 

අ ව න පටන් අඃ වන්නට                             වදනින්

 

දැ නෙ න සොළස සොරකුරු  පෙළ            වදනින්

 

ක ය න එපස් වග යානව                             වදනින්

 

මෙ ව න සුතිස් දනු හසකුරු                         වදනින්

 

14

 

එක් සොර පස්වග යරලව සත                     රා

 

ශ ෂ ස හ එකකුරු ළයනෙක අකු                රා

 

සු රු ව ත් සමහරු නොදනිති ඉඳු                 රා

 

සෝ ඩියෙ බරකුරු දැනගත් සපු                  රා

 

15

 

කණ්ඨජ සත අහ   ක   වගය                       වදනින්

 

තාලුජ සත ඉය      ච    වගය                       වදනින්

 

මූර්ධජ සත රළ      ට    වගය                       වදනින්

 

දන් තජ සත ලස    ත    වගය                      වදනින්

 

16

 

ඕ ස් ඨ ජ සය  ඌ  ප වගය                          වදනින්

 

තා ලු ජ  කණ්ඨජ ඒ කුරු                             වදනින්

 

කණ්ඨජ ඕෂ්ඨජ ඕ කුරු                               වදනින්

 

දන් ත ජ ඕස්ඨජ වෝකුරු                            වදනින්

17

 

මු දු   නය දසනය උපදින්  කුර                     ටා

 

යෙ දු  තාල්ජය ද සෙසුකුරුවල                    ටා

 

ලදු අග මැද දිව දිනු තැන් ලෙස                   ටා

 

හදු නව කරණය කීලෙස කුර                      ටා

 

18

 

මේලෙ ස කුරු  උපදින් තැන්                       ද නු වා

 

ආ ලෙ ස අකුරට කරණය                            ද නු වා

 

වූ ලෙ ස ඒකජ දිජකුරු                                ද නු වා

 

කී ලෙ ස ගරුකය ලහුකය                           ද නු වා

 

19

 

එ ක් ව අකුරට පෙර කුරු නිති                     නා

 

ව ක් වූ ගුරු දිගුබව දනු නැණි                      නා

 

දැ ක් වු නොම වන සිටි එක් මති                  නා

 

දැක වූ පෙර ඉසි ලුහුයයි දැනෙ නා

 

20

 

එ ක ම ත ලුහුයයි දැන කියමි       න්            නේ

 

යු ග ම ත දිගුයයි ගුරු පවස           න්           නේ

 

වෙන ම ත තුනෙකින් පුලුත කිය  න්           නේ

 

අ ඩ ම ත දැනගන් හසකුරය          න්           නේ

21

 

අ ව න ය ආදී ඒකජ                 අකුරු

 

එ ව න ය ආදී දනු දිජනම්         අකුරු

 

දෙ ව  න කවග සහ ලහුකය     අකුරු

 

එ යි නැර සෙසුකුරු ගරුකය    අකුරු

 

22

 

ග නි මි න්  පස්වග පළමු දෙවන කු              ර

 

ස ම ගි න්  සයනු ද අගොසය කිව් පෙ          ර

 

ළ ය න න්  තව සෙසු කුරුයයි ගොසකු       ර

 

දැ න් ග න් මේ ලෙස සෝඩියෙ දෙයකු        ර

 

23

 

ගොස කුරු නොම ගොසකුරු යන දෙ         වගෙකි

 

තොස වන දනිතය සිතිලය දෙ                     වගෙකි

 

නි ස සය නිසිතය යනකුරු දෙ                     වගෙකි

 

බ ස පෙර ඇති සෝඩියෙ කුරු දෙ               වගෙකි

 

24

 

ප ස් ව ග යුග සිව් දනිතය ද                          න් නේ

 

එ ම ව ග වල එක තුන පවස                       න් නේ

 

නොවළ ඟ සිතිලය දැන කියමි                    න් නේ

 

මෙම වග කුරු පෙළ තෝ රා දෙ                 න් නේ

25

 

සි ත රා   එකකට යාදී නව කු                      රු

 

නොහැරා දනු එක් පාදී පස  කු                     රු

 

වි ත රා සොර එක් එක් සුන් දෙයකු             රු

 

ස පු රා දැනගන් සෝඩියෙ සිවුකු                රු

 

26  

 

ප න සෙ ක   සොර සහ හස දෙවගි             න් නේ

 

එ හි එ ක     එක හසකුරු සදමි න් නේ

 

සොළොසෙක   සොර ලූ  කල ගණනි         න් නේ

 

නොව සැ ක   පන්සිය සැටකුරු ද                න් නේ

 

27

 

 සෝඩිය සූතිස් පිල්ලම කා                          දී

 

ලූකල සොරයන් සොළොසක් ආ                දී

 

ගණනින් පන්සිය සැටෙකින් සුසැ               දී

 

අකුරෙන් සතලිස් සතරක් බේ                     දී

 

28

 

පෙර  හස පර සොර සද නොව වෙනස       ක්

 

කර    වියරණ විදි දැන ඇති විලස                ක්

 

කුරු   හස එකකට වැඩිවිය සොළොස         ක්

 

තිර    කුරු මඟ දැනුමට වැනි දිවැස             ක්

29

 

සෝඩිය පටන් ගෙන වන පොත් කරව  දැ        නා

 

පිල්ලම් කියා අල්පිල් අකුරු දැනගෙ                නා

 

ලියා අකුරු වැල්ලේ ගෙඩි නොකා දැ               නා

 

ඇණවුම් සකස්කඩ සකසේ ඉගෙන ගෙ           නා

 

30

 

තිබූ තැනෙක සොර සතුරන් ගත නො හෙ       නා

 

එසැඩ මනාවත් වතුරෙන් වල නොහෙ             නා

 

කෝප වුවත් රජ මැතිඳුන් ගත නොහෙ            නා

 

උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙ                    නා

 

31

 

අල් ලට සිඟා වත් රස නැති කැවිලි ක              කා

 

වල් කොළ බිම අතුට නිදි නොලැබ දුක්  ත      කා

 

කල් ගිය රෙදි වැරළි ඇඳ දැලි කුණෙන් ව        කා

 

ඇල් මෙන් අකුරු උගනිව් ඉදිරි වැඩ ත            කා

 

32

 

ක සේ සැමිටි වේවැල් ඉරටු ගෙන අ                 තේ

 

ඇ සේ කඳුළු අකුරට ගිය කලට ග                    තේ

 

 බ සේ මියුරු ගෙපලති දෙගුරු සවන               තේ

 

ද සේ පසේ ගෙඩි දෙති පිටට එක ර                  තේ

 

 

33

 

වේවැල් කෝටු නාරන් සියඹලා අ               තු

 

කිතුල් පොල් ඉරටු වැල් කසඹිලිය අ           තු

 

මෙහැම ඉපල් මගේ දෑසට නොපෑ යු           තු

 

පමා නොවී එමි අකුරට මෙයින් ම               තු

 

34

 

පොල් ඉරට්ටේ අණ තදකර ගති                  ම්මා

 

ඉන් ඔළ ‍මොළ ගමකට සිත නොය             ම්මා

 

දැන් නිසලව ඉඳ අකුරුත් කිය                     ම්මා

 

ඉන් අප දඟගේක ලූ දෑය  අ                         ම්මා

 

35

 

අ ම් මො යි කියා ගෑ සියොලඟ තෙල් රුව        ට

 

ය ම් මො යි කියා යති අකුරට ගුරුන් ගෙ          ට

 

බ ම් මො යි කියා බස් තෙපලති විටින් වි          ට

 

අ ම් මො යි කියා කීවත් ගුරු දෙතෙයි බැ          ට

 

36

 

රු ප් පා  වල ඉද කෙළිනා දවස් දැ                ඩි

 

තැ ප් පා සේ ම ගිනි අසුලද්ද මැඩි මැ           ඩි

 

අ ප් පා උකුල ඉඳ තෙපලන බස් ම දැ          ඩි

 

අ ප් පා බලා උන්නත් වළකී ද ගෙ               ඩි

 

 

 

37

 

ගණදෙවි කෝවිල පිරිබඩල                        න් නේ

 

දත  මැද පිරුවට ඇඳ පේව                           න් නේ

 

කළ කී දේ මට සාදා දෙ                               න් නේ

 

පින් ඇති ගණ දෙවි නුවණක් දෙ                 න් නේ

 

38

 

කිරි දී වෙඬරු  ද පස්ගෝ රසි                       නා

 

උඳු මුං තල මෑ කරලින් සොබ                     නා

 

මේ නම් කැවුමෙන් නිති පුද ලබ                  නා

 

දෙන් මට නුවණක් ගණදෙවි යෙහෙ           නා

 

39

 

අඹ දඹ ඇටඹ  ද කරඹ ද පුද                         මී

 

ඔළු පළු ලාළු ද ගිවුළු ද පුද                           මී

 

අතිරස අග්ගල අක්සුණු පුද                         මී

 

ගණදෙවි නුවණක් දෙනු පා වදි                   මි

 

40

 

පු දා  විලද  අතිරස කිරිබත් සකු                   රූ

 

ස දා මල් බුලත් පුවකුත් ලා කපු                  රූ

 

වි දා වතක් සොඳ අඳවා ගුරු ඇදු                  රූ

 

මෙ දැන කළොතින් වැඩ වෙයි සව් ඉසු       රූ

41

 

පුදම් මම ඔබට පස් පඬුරෙන්  ම ස              රා

 

අඹ දඹ කෙසෙල් පලවැළයෙන් ම තටු පු    රා

 

ගොම පිරිබඩ මල් පහනින් ම සිත් පු           රා

 

දෙවන් මට නුවණ ගනදෙවිඳු පින් පු            රා

 

42

 

වැ ද ලා දෙවියන් පොත අර ග                     න් නේ

 

යැ ද ලා ගුරුනුත් සිත නොතළ                    න් නේ

 

ස ක ලා සිල්පය මට සැදෙ                          න් නේ

 

දැ ක ලා ගණදෙවි නුවණක් දෙ න් නේ

 

43

 

සොඳින් බැබළි ගජමූණෙකි ප                     ත් මේ

 

තෙදින් විදුරු චිත්තා නුවණැ                        ත් මේ

 

යෙහෙන් නැඟුණ මී වාහන යු                     ත් මේ

 

වදිම් එගණදෙවි සිරිපද ප                            ත් මේ

 

44

 

සුදු දළ ගජ සොඬ මූනෙකි  ප                      ත් මේ

 

සුදු මීමකු නැ‍ගෙමින් වැඩ ග                        ත් මේ

 

සොඳ අමයංගන ඉසුරුගෙ පු                       ත් මේ

 

වඳිනෙමි ගණදෙවි පිරිපද ප                         ත් මේ

45

 

අකුළාගෙන සොඬ ගජතකු වැ                    න් නේ

 

නෙරවා කන්පොතු සුළු කුළු වැ                   න් නේ

 

සියලඟ ගෝමර මල් පෙති වැ                     න් නේ

 

පින් ඇති ගණදෙවි නුවණක් දෙ                  න් නේ

 

46

 

අඹ ගෙඩියක් උදෙසා තම චි                        ත් තේ

 

ලොබ කොට දිව ගොස් දළ බිඳ ග               න් තේ

 

එබට ම මම දැන් ගැති වෙමි නි ත් තේ

 

සුබ නුවණක්  කිම දෙනවා නැ                     ත් තේ

 

47

 

නුවණ මෙමට දෙන සොඳ උම                    යං ගා

 

සිව් සැට බරණින් සැදි සිව                           ලිං ගා

 

පුදනෙමි අක් සුණු ගෙන ආ                         ලං ගා

 

දෙන් මට ගනදෙවි නුවණ නො                   සං ගා

 

48

 

පු රු දු   කරන සව් සත නම පුරු                  දූ

 

ප සි ඳු   ව නුවණක් ලබනට ඔබ                  ඳූ

 

ගි රි ඳු   ඉසුරු හට දා කර එ වැ                    දූ

 

ග ණි ඳු  න් සිරිපද නමදිම් පසි                     ඳූ

 

 

 

 

 

 

49

 

ර න් වන් අංකුස සුරතින් ගෙන නි               ති

 

බු න් දත් සිවු අත් ගජ මූණක් ඇ                  ති

 

තු න් නෙත් නන්දන කරවන වික්මැ            ති

 

දෙ න් දැන් නුවණක් ගනපති පින් ඇ           ති

 

50

 

ම න්  මද ගජ කුඹු වත අත දික් ක                ළ

 

පු න්  සඳ  මෙන් සිරි උදුළෙව් පුත් ක          ළ

 

ක න් තල මිනිරැසු ගණපති පින් ක              ළ

 

 දෙ න් මට නුවණක් සමුදුරමෙන් ර             ළ

 

51

 

මූෂික වාහන මෝදක හස්                            ත ම්

 

චාමර කර්ණ විලම්බිත සූ                            ත්‍ර ම්

 

වාමන රූප මහේස්වර පූ                              ත්‍ර ම්

 

වි ඝන විනායක පාද නමස්                          ත්‍ර ම්

 

52

 

අ ව න ත  සුරගණ විකලිත වරණ               ම්

 

ඝ ට ත ට   විගලිත මද ජල මුදිත                  ම්

 

වි ක සි ත  කර රුහ කරතල කමල              ම්

 

ප්‍ර ණ චි ත  ශිව සුත ගණපති මභය               ම්

 

 

 

53

 

කුඞ්කුම  වර්ණ චතුර් භුජ යුක්ත                  ම්

 

නාග මුඛම් මකුධඞ්කිත ශුණ්ඩ                    ම්

 

අංකුශ පාශක හස්ත සුපාද                           ම්

 

වග්නි දෘශං ගණ නාථස්‍ය රූප                     ම්

 

54

 

සූ රි ය  කුල ඇති ඉරු දෙවි ය                      න් නේ

 

පෑ වි ය  අණසක ලොව පව ති                     න් නේ

 

කා රි ය  සිතුවා සාදා දෙ                              න් නේ

 

සූ රි ය   දෙවියනි නුවණක් දෙ                     න් නේ

 

55

 

බ බ ළා       උදය ගිරිමුඳුනෙන් වඩි             න් නේ

 

නො ව ළා   අඳුරු බිඳ ලොව එළි කර          න් නේ

 

දැ ක ලා සියලු රෝදුක් දුරු කර                   න් නේ

 

මෙ ක ලා සොඳින් ඉරු දෙවි මා රකි            න් නේ

 

56

 

සී තා           පති රජුමෙන් ගුණ උ               ත් ත ම

 

බී තා           ජනයන් දුරු කර නි                  ත් ත ම

 

ඈ තා          පිරිපත හරිමිනි නි                     ත් ත ම

 

නා තා         සාමිනි රකු මා නි                      ත් ත ම

57

 

මෙන්          දිඩ ගිරි සිරි පිරි සිරි  ල              ත් ත ම

 

තු න්            තුඩ තුනි යස ගොස කර නි       ත් ත ම

 

ම න්            මැඬ මරැ මතු බුදුවන උ            ත් ත ම

 

සෙන්          කඩ ගල සුරිඳුන් වඳු නි             ත් ත ම

 

58

 

ලොව සෙත් කර වන පත්තිනි සඳි               නේ

 

සළඹක් අරගෙන  සලු සලවමි                     නේ

 

වෙනසක් නො සිතා මගෙ ගුරු වරු             නේ

 

ආසිරි නුවණක් දී මා                 රකි             නේ

 

59

 

ම න්  ලෙස නමදිම් සරණත කර පෙ           ම

 

න න් ලෙඩ රෝ දුක් පිරිපත දුර ද                ම

 

දැ න් මෙ වදන් කවි කියමි බොලඳ ම           ම

 

දෙ න් මට නුවණක් සුරිඳු කතර ග               ම

 

60

 

මූදු අසල් බඩ සිටිනා එ නුවරෙ                    කී

 

ඉස බැඳි ඔටුනෙන් සැදුණේ රජවරුවෙ        කී

 

දෙපා පියුම් පෙති සුරතට රනෙන් වැ           කී

 

ඇඳින ගොසින් වඳු දෙව්රං මේ ලෙස           කී

61

තැඹිලි තඹුනෙල් නවසි බෝදිලි

                   තල් කිතුල් ඉඳි කැන් ම            නා

ලේනතැරි දෝතළු පුවක් වලු කදලි

                   සු‍‍වඳෙල්  සමඟි                        නා

ලබු පුසුල් නාරන් දොඩම් අඹ රසැති          

                   වැළ වරකා ගෙ                        නා

තෙදැති ගණපති නුවණ දෙන් මට

                   පුදම් මේ හැම සිතු මෙ             නා

62

තානු තරුණ අරුන කිරණ බරණින් යස      තේජනේ

බානු අස්ර අසුරන් යුධ ඔදවැඩි ගිරි රාජ                නේ

මූ ණු සයෙකි අත් දොළසෙකි මයුරා පිට        වාහනේ

රූණු රටේ පිහිටි කන්ද කදිර දේව රාජ                 නේ

63

බ ල ව ර් ද න තුඟු පාබල සිරිනුත් ගිරි රාජ            නේ

නැ ගි දු ර් ජ න අසුරන් දප බිද හැරි සිහ රාජ          නේ

තො ස ව ර්දන මූණු සයෙකි නැඟි සිකිනිඳු  වාහනේ

ජ ය ව ර්ද න නුවර පිහිටි කදිර දේව රාජ              නේ

 

 

64

 

සි ද් ද   රන් දුනු තදව ගනිමින් එරන්

 

                    හීයක් අරගෙ                           නා

 

ස ද් ද   වූ ලෙස  ගොසය කරවා මඟුල්

 

                   පෙර හැරයෙන්  ය                   නා

 

  යු ද් ද  වු තසි රොසින් දස හිස්

 

                   රාවණා බිද ජය ගෙ                  නා

 

ඇ ද් ද   තව මට වෙනින් පිහිටක්                         

 

                    කතරගම සුරිඳුන් වි                 නා

 

65

 

කතරගම පුර පවර යස තෙද

 

                    විහිදුවන දිව යුරා                     ණන්

 

සකල සිරිලක දෙවි නරන් හට

 

                    පැවත එන සොමි සඳා             ණන්

 

පඳුරුලන කෙත් ගෙයම් විලසට

 

                    නුවන මට දෙන රජා               ණන්

 

ඇදුරු රිපඳුරු පදට ගුරු මට

 

                    කතරගම දෙවිරජා                  ණන්

66

ක දි ර නේ කළ බරණිනේ තුනු

                    සැරසු‍ණේ පිරි සුවඳි                නේ

තෙ ද ණි නේ මිණි දුනු ගෙනේ අත

                    පොළමිනේ විදුලිය මෙ          නේ

වි දි ර නේ සැර එකතිනේ සැඩ

                    අසුරනේ දප මඬිමි                  නේ

ක දි ර නේ දෙවි උතුමනේ සව්

                    සිරි දෙනේ රකු මා දැ              නේ

67

ක ත ර නේ රුවි බබළමින් සිට

          සූසැට බරණින් සිරි  ස                       රා

අ ත ර නේ දුනු රැගෙන නිතියෙන්

          මයුර වාහන  පිවිතු                            රා

කොත ර නේ රන් මාලිගාවට

          වැඩම කරවා විසිතු                            රා

ක ත ර නේ දෙවි සරණානේ මට

          නුවන ගෙන දෙන් පින් පු                   රා

68

 

රූ නු රා කදිරා පුරාදිප මූණු සය ඇති

 

          දෙව් රජා                                           ණෙනි

 

ආ නු බාවෙන් මෙමට සිල්පය

 

          සිද්ද කර දෙන සමුදුරා                       ණෙනි

 

බා නු තෙද බල සව් සතුන් හට

 

          එළිය කර දුන් සොමි සඳා                  ණෙනි

 

දී නු වණ සිරි දිනෙන් දින රකු

 

          කතරගම පුර දෙවි රජා                      ණෙනි

 

69

 

ස යු ර මෙන් රැළ නෙපුද පෙරහැර

 

          ඉසුරුවන විමනේ සුර                        න්

 

ප තු ර වන තෙද තෙදින් අදිපති

 

          මෙ සිරි ලක හිමි දෙවි කර                 න්

 

නිතර සෙත් දී බලා දිවසින්

 

          නොයෙක් රෝ දුක් දුරු කරන්           න්

 

පතර යසසිරි නුවණ දෙන් මට

 

          කදිර පුර දෙව් රජුනි දැ                      න් 

 

 

 

 

 

70

 

ඈ ත කප් කෙළ ගණන්  බුදු බව පතා

 

          විවරන ලදින් සහ තු                          ට

 

වී ත රාගත් එර්දි නුවණත්

 

          ආයුවර්දන කරන හැම වි                    ට

 

පා ත තොටගමු විහාරේ වැඩ

 

          සිටින දෙවියනි දහම් සිහිකො             ට

 

දෝ ත මු දුනේ තබා වැන්දෙමි

 

          නාත දෙව් රජ නුවණ දෙන්            මට

 

71

 

සි ද් ද කිහිරැලි සමන් බොක්සැල්

 

          විභීෂණ සිව් වරම් රජ නි                    ති

 

සි ද් ද මහබඹු ශක්‍ර ඉසිවර

 

          කතරගම දෙවියනුත් සිත රු               ති

 

සි ද් ද පත්තිනි දොළහ දෙවියෝ

 

          භද්‍රකාලී දේවි ගණ ග                         ති

 

සි ද් ද සිරිලක මෙ හැම දෙවියෝ

 

          මෙ මට ආසිරි දිගා දෙත් නි                ති

72

දි ලු ත් දිමුතු රවි මෙන් තෙද

          පරසිදු මුළු සක්වළ  ව                        ට

ම ලු ත් පහන් සමග පඬුරු

          පුද ලැබ වැජඹෙන සහ තු                   ට

නි ලු ත් රතිනි සුදින් දිලෙන

          රන් කොත් කැලුමෙන් හැම වි            ට

අලුත් නුවර පුල් වන් දෙවි රජුනි

          නුවණ දෙවන් මෙ ම                          ට

73

තුන්තරා වැඩ මුනිඳු ගඟ පැන්

          සනහමින් රැදි කැල                                     ණියේ

ගංතරා අස වීදි දෙපසේ

          පිලිම ගෙවලින් ගිහි                                     ණියේ

ඉන්පුරා ලූ දාතු දළදා

          දාගැබෙයි සිරි පැමි                                      ණියේ

ඉන්පුරා ඔබ වෙහෙර වැන්දෙමි

          නුවණ දෙන් දෙවි කැල                               ණියේ

74

ස ත ත හරි හර විතත මුනි යුධ

          මේඛලා ගිරි ශොභන                         ම්

ස ව ත ශිව ශිව රූප නිර්මල

          වහ්නි ශෝභන සන්නිභ                     ම්

උ භ ය රිවිකුල මේරු සිංහල

          ධාරි නිර්මිත ධාරින                            ම්

ධරණි ධර ධර භවති භව භව

          නාරසිංහ රා නාරණ                           ම්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9006 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.