10 ශ්‍රේණිය - විෂයයන් (නව විෂය නිර්දේශය)

1. බුද්ධාගම 2. ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
3. කතෝලික ධර්මය 4. ඉස්ලාම් ධර්මය
5. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය 6. ඉංග්‍රීසි
7. ගණිතය 8. ඉතිහාසය
9. විද්‍යාව 10. භූගෝල විද්‍යාව
11. පුරවැසි අධ්‍යාපනය 12. ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
13. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය 14. සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
15. අපරදිග සංගීතය 16. චිත්‍ර කලාව
17. නිර්මාණකරනය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය 18. ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
19. සිංහල සාහිත්‍යය 20. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
21. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 22. කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණවේදය
23. ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණය 24. නිර්මාණකරනය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය
25. පෙරදිග සංගීතය 26. ශිල්ප කලා
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.