ඉපල් පිටින් ගහන අව්ව ...
ඉපල් පිටින් ගහන අව්ව පිටට ඉහිරවන්නේ

තාදිගු තරියේ රිගු තරි ඒක එහෙම වන්නේ

රන් කැකිරක් කාපු ලෙසට කටට මිහිර වන්නේ

තාදිගු තරියේ රිගු තරි ඒක එහෙම වන්නේ

නිල් හබරල ගොයම් විලස ගොයම් නිල්ල වන්නේ

තාදිගු තරියේ රිගු තරි ඒක එහෙම වන්නේ

මේ කුඹුරේ නෙලූ කලට ගොයම් රෝග යන්නේ

තාදිගු තරියේ රිගු තරි ඒක එහෙම වන්නේසංගීතය : එල්. පී. කපිල පතිරත්න මහතා - ගිරි/ ඉංගරදවුල ගැමුණු ම.ම.වි - නාරංගොඩ
            නිමල් ජයකොඩි මහතා - ස. අ. අ. (සංගීතය) ගිරිඋල්ල අධ්‍යාපන කලාපය

පටිගත කිරීම : එල්. පී. කපිල පතිරත්න මහතා - ගිරි/ ඉංගරදවුල ගැමුණු ම.ම.වි - නාරංගොඩ

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.