සිරිසරු සාර කෙතේ ........

සිරිසරු සාර කෙතේ
ගොයම් පැසීලා මහිමේ//
පිසගෙන එන සුළඟේ
කරල් නැමී නැමී දිලේ//

හා හා ඇසේ ඇසේ////
ගොවි දන තුති නද දී
කපති ගොයම් තොසේ තොසේ
යමු යමු හනික නගෝ
අපිද ගොයම් කපන ලෙසේ

හිමිදිරියේ.....//
හිමිදිරි සිරිය ළඟා වේ//
පාමින තුටු කොමළ සිනා
දිනරද අඹරේ නැගෙනා//

කොවුලන්ගේ හඬ ඇසෙනා
ලක් මව සැනසෙයි තුටිනා//
හිමිදිරියේ.....//
හිමිදිරි සිරිය ළඟා වේ//

සිරිසරු සාර කෙතේ....//
පිසගෙන එන සුළඟේ...//
සිරිසරු සාර කෙතේ....


ගී පද - ආනන්ද සමරකෝන් ශූරීන්


ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.