කරුණා නදියේ.......



කරුණා නදියේ පැද යාමු...//
රමනීය කුඩා ඔරුවේ මේ...//
පැද යාමූ, පැද යාමූ
පැද යාමූ කියා පෙම් ගීතේ....
කරුණා නදියේ පැද යාමූ...//

පුන්සද පායාලා සුදිලෙන්නා නදී ජලේ
සැලෙනා වු පියුම් සුළගේහී
පැද යාමූ, පැද යාමූ, පැද යාමූ
කියා පෙම් ගීතේ.....
කරුණා නදියේ පැද යාමූ...//

සැනසේ සැනසේ මේ රාත්‍රී
ඔබ වේ ඔබ වේ අනුප්‍රානේ...//
දෙව්ලොව සිරිපානා මදහාසයෙ නා...//
නැග ඒ හදේ ප්‍රේමා රැලි පිබිදී
පැද යාමූ, පැද යාමූ, පැද යාමූ
කියා පෙම් ගීතේ.....
කරුණා නදියේ පැද යාමූ...//


ගායනය : නන්දා මාලිනී මහත්මිය
ගී පද : ආනන්ද සමරකෝන් ශූරීන්
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.