වළාකුලින් බැස..... ...
වළාකුලින් බැස සමන් කුළත් වැඳ -එලෝ බලා යනවා
අනේ මගෙන් වැඩ ගනිවු ගනිවු - හඬ හඬා ඔහේ යනවා

දැවේ දැවේ බිම් දි දී රදස් දුම් - බැලූ බැලූ හැමතේ
යවවු යවවු මා එහේ මෙහේ හා - ගිමන් නිවා පොළොවේ
වළාකුලින් ......

දැවේ දැවේ බිම් දි දී රජස් දුම්...

එදා රටේ මේ දනෝ තැතින් මා - තැනින් තැනේ රඳවා
මගෙන් වැඩක් ගෙන මටත් වැඩක් කොට - ලොවේ නමක් තැබුවා
වළාකුලින් ......
එදා රටේ මේ .....

වැඩක් නොගත් දිය හඬා දොඩා මේ - මුවේ බලා යනවා
හැපී සිඳී සිඳු තෙරේ වැදී කරදියෙන් - එලෝ යනවා

වළාකුලින් ......
වැඩක් නොගත් දිය .....
වළාකුලින් ......
පදරචනය - අරිසෙන් අහුබුදු ශූරීන්
සංගීතය හා මුල් ගායනය - සුනිල් ශාන්ත ශූරීන්

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.