වරෙන් හීන් සැරේ ...

වරෙන් හීන්සැරේ //
වරෙන් හීන්සැරේ රිදී වලාවේ
අනේ හෙමින් හෙමින් ඇදී යන්න වලාවේ
සිසිල් පවන් බිබී කිරා වැටේ
සිහින ලොවේ අඩ නින්දේ සතුන් මෙ යාමේ
වරෙන් හීන්සැරේ රිදී වලාවේ..

රෑ යාමයේ... හීන්සැරේ... වරෙන් අනේ..
හාවෝ පෙම් කෙළියේ යන්නේ රෑ යාමෙදෝ
රෑ යාමෙදෝ රෑ යාමෙදෝ රෑ යාමෙදෝ
හාදු දිදී තණ පඳුරේ නටන්නේ, පනින්නේ
හාවෝ හාවෝ …අනේ හීන්සැරේ …හහා හීන්සැරේ
වරෙන් හීන්සැරේ රිදී වලාවේ

ඇයිද සැලී සැලී සර සර ගා හඬන්නේ
ලියේ නිදන් තුරු හිමි හා තුරුල්ලේ
අන්න මහමූනා හොරෙන් පියා හඹා ඒ
වවුලෝ කියාපන්කො වාසි අතට හෝයියා
ඒත් හීන්සැරේ.... හහා හීන්සැරේ… වරෙන් හීන්සැරේ රිදී වලාවේ

හඳ මාමා කිරි දෝලා කිරි මුට්ටිය බිඳ දාලා
හීන් සැරේ බඩගා එනවෝ
අනේ සුදු මූණත් රැළි වැටිලා නොවේදෝ
අයියෝ රිංගාලා බඩගාලා සීරිලා …. මාමේ මාමේ
අනේ හීන්සැරේ… හහා හීන් සැරේ ….වරෙන් හීන්සැරේ රිදී වලාවේ
රෑ යාමයේ ….හීන්සැරේ …වරෙන් අනේ…රෑ යාමයේ ..

සංගීතය: සුනිල් ශාන්ත ශූරීන්
මුල් ගැයුම : සුනිල් ශාන්ත ශූරීන්

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.