ඔබගේ ලියාපදිංචි පෝරමය සම්පූර්ණකර එවීමෙන් අනතුරුව ලියාපදිංචිවීම තහවුරු කරගැනීම සඳහා ඔබගේ ඉ-තැපැල් ගිණුම පරීක්ෂා කිරීමට කාරුණික වන්න.

Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka