සිංහල - 1 ශ්‍රේණිය

පළමු වන වාරය

 • පාට කරමු

 • වෙනස් රූපය තෝරමු

 • ගැලපෙන භාගය තෝරමු

 • නිවැරදිව අකුරු ලියමු

 • අකුරු වලින් වචන හදමු

දෙවන වාරය

 • රූපයට ගැලපෙන වචන යොදමු

 • අඩු අකුරු යොදා හිස්තැන් පුරවමු

 • පිල්ලම් සහිත අඩු අකුර යොදා හිස්තැන් පුරවමු

 • අකුරුවලින් නිවැරදි වචන හදමු

 • රූපයට සුදුසු වචනය තෝරමු

 • ‍තෙවන වාරය

 • නිවැරදි ව අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙමු

 • රූප බලා නිවැරදි වගන්ති හදමු

 • පින්තූරය බලා වගන්ති හදමු

 • විනෝදයට සෙල්ලමක්

 • Developed by
  ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
  Site Map | Disclaimer
  Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka