152 - ප්‍රත්‍යක්ෂඥානය, සංචලනය, චිත්තවේග හා බලපෑම්

152 - ප්‍රත්‍යක්ෂඥානය, සංචලනය, චිත්තවේග හා බලපෑම් (12)

Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka