ගුරුභවතුන්ගේ දැන ගැනීම උදෙසා

Written by

ගුරුභවතුන්ගේ දැන ගැනීම උදෙසා

 

 ළමයින් හිංසාවට පොළඹවන මනෝ සමාජයීය සාධක

 

1. ළමයා , පවුල , පාසල හා බාහිර සමාජයෙන් කොන් කිරීම ( අවතක්සේරුවට ලක් කිරීම නිසා ඇති වන හීනමානය )

2. ළමයාගේ ආදර අවශ්‍යතා / සමාජ අවශ්‍යතා තෘප්තිමත් නොවීම

3. ළමයාගේ අවධානය අධ්‍යාපනයෙන් හා සමාජ ඉගෙනුමෙන් වෙන් කරවීම නිසා ස්ව චිත්ත අභ්‍යන්තරය නොසළකා හරිනු ලැබීමෙන් සිදුවන ආධ්‍යාත්මික දරිද්‍රතාව

4. සන්නිවේදන කුසලතා වර්ධනය නොවීම

5. සමාජයීය ඉගෙනුමෙන් ලබන යටහත්ශීලී හෝ ආක්‍රමණශීලී පෞරෂ රටාව

6. විචාරශීලීත්වය වර්ධනය නොවීම

7. අවස්ථාවේ පෙළඹීම අනුව වගකීමෙන් තොරව තීරණ ගැනීම

8. පුද්ගලාන්තර ගැටුම් නිරාකරණයෙහි කුසලතා වර්ධනය නොවීම

9. සාමය පිළිබද අනවබෝධය හෝ දුරවබෝධය

 

 ස්වාභිමානය ඇති ළමයින් තුළ ඇති චර්යා ලක්ෂණ

 

1. තම ශක්තීන් හා දුර්වලතා යථාර්ථව හදුනා ගෙන , ක්‍රියා කිරීම

 

2. අන්‍යයන් පහසුවෙන් අගය කළ හැකි බව

 

3. තමා පිළිබද අන්‍යයන් දක්වන නිර්මාණාත්මක විවේ චන පිළිගෙන ක්‍රියා කළ හැකි බව

 

4. අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හී තමා වෙනුවෙන් ස්ථීරසාරව කතා කළ හැකි බව

 

5. මිත්‍රශීලී බව

 

6. අවංක බව

 

7. අන්‍යයන්ට සැළකිලිමත්ව හා ගෞරවයෙන් සවන් දෙමින් ඔවුන්ව හදුනාගත හැකි බව

 

8. සහයෝගශීලී බව හා විශ්වාසවන්තබව

 

9. ජීවිතයේ වින්දනාත්මක අංශ හදුනා ඒවා දියුණු කර ගැනීමට හැකි බව

 

Read 3221 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka