කුකුළු යාළුවෝ

Written by

එකමත් එක කාලයක පුංචි කුකුළු යාළුවන් දෙදෙනෙක් හිටියා. ඒ දෙදෙනා ලොකු බිත්තරයක් අරගෙන ගියා. ඒ දෙදෙනාට ලොකු බඩගින්නක් ආවා. ඒ දෙදෙනා කෑම කෑවා. ඒ දෙදෙනා කෑවෙ වී පොතු. මේ වෙලාවේ ලොකු සුළඟක් ආවා. ඒ අය බිත්තරෙත් අරන් ඉක්මනට ගෙදර ගියා. ඒ බිත්තරයෙන් තාර පැටියෙක් එළියට ආවා.

 

chi

 

කතාව සහ චිත්‍ර- තරුකි සියත්මා බණ්ඩාර

 

2 ශ්‍රේණිය A

 

ඥානෝදය මහා විද්‍යාලය- කළුතර

Read 2282 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka