භූමි දර්ශන චිත‍්‍ර

Written by

භූමි දර්ශන චිත‍්‍ර පාරිසරික දර්ශන දැක්වෙන කැටයම්. මුල් කාලීනව මෙය උසින් අඩු දිගින් වැඩි පුවරුවල නිමැවූ නිසා භූමි දර්ශන චිත‍්‍ර හැඩයට කඩදාසි වලට ද ආදේශ විය. එය දිගටි හැඩයක් ගත්විට landscape යනුවෙන් හඳුන්වන ලදී. එහෙත් එම හැඩයෙන් පරිබාහිර භූමි දර්ශන චිත‍්‍ර ද නැත්තේ නොවේ.

 

(තොරතුරු- අමිල කෝසල උඩවත්ත-නාගොඩ මහා විද්‍යාලය-කළුතර)

Read 2162 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka