මඟුල් ලකුණ

Written by

නිදහස් ඉ-අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයා වන ඉ-තක්සලාව ඔබ වෙත් ගෙන එන.

පුරාණ සිංහල අකුරුකරණයට සම්බන්ධ පොත් පෙළෙහි තෙ වැන්න

 

සංස්කාරක සටහන

 

පැරණි ලංකාවේ පැවති අධ්‍යාපන ක්‍රමය පිළිබඳ විවිධ මතවාද පවතින යුගයක මේ පොත ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ පිළිබඳ දුරවබෝධ දුරලනු පිණිසය. ඉ-තක්සලාවේ අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය අනාගතය භාර ගැනීමට සිටිනා දූ පුතුන් දැනුමෙන් සවිබල ගැනිවීම යි. මෙය ඉදිරිපත් කරන්නේ ද ඒ සඳහා ය. මේ කෘතිය අද භාවිතයේ නොමැති වුව ද පැරණි ලංකාවේ අධ්‍යාපනය පරිපූර්ණ හා සැලසුම් සහගත එකක් බව මේ කෘතිය පරිශීලනයෙන් පෙනී යයි. මෙය පුරාණ ලංකාවේ අධ්‍යාපනයට අදාළ පොතකි. සාමාන්‍ය නම් හෝ වැකි වැලක් ලෙස පෙනුන ද මෙහි ඇත්තේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පා සටහනේ ඇති මංගල ලක්ෂණ හෙවත් සුභ ලකුණු නාමාවලියකි. අකුරුකරණය මෙන්ම සාමාන්‍යාවබෝධය ද එකවර ලබා දීමට මෙය භාවිත කර ඇත. මෙය සිතුවම් කලාවට ද සම්බන්ධ මාතෘකාවකි. පැරණි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කෙතරම් උසස් හා සැලසුම්සහගත එකක්දැ‘යි මෙයින් පෙනී යනු ඇත.

 

නමෝ බුද්ධාය!

 

 සව ස්තික දෙකය  සිරිවසදෙකය  නදවට දෙකය  සෝවැති දෙකය
 අවතංස දෙකය  වර්ධමාන දෙකය  භද්‍රපීඨ දෙකය  ප්‍රාසාද දෙකය
 ශ්වේතඡත්‍ර දෙකය  ඛඩ්ග දෙකය  තාලවෘත්ත දෙකය  චාමර දෙකය
 උන්හීට දෙකය  මණි දෙකය  සුමන දාම දෙකය  නීලෝත්පල දෙකය
 රක්තෝත්පල දෙකය  ශ්වේතෝත්පල දෙකය  ශ්වේතපද්ම දෙකය  පුන්කළස් දෙකය
 පූර්‍ණපාත්‍රා දෙකය  සමුද්‍ර දෙකය  චක්‍රවාට පර්‍රවත දෙකය  හිමවන් පර්‍රවත දෙකය
 මහමේරෑ පර්‍රවත දෙකය  සූර්‍ය්‍යමණ්ඩල දෙකය  චන්ද්‍රමණ්ඩල දෙකය  සපරිවාර සතර මහවීප දෙකය
 සපරිවාර සප්ත රත්න දෙකය  චක්‍රවර්ති රාජයෝ දෙදෙනාය  දක්ෂිණවෘත සෙව ත සංඛ දෙකය  ස්වර්‍ණ මත්ස්‍ය යුගල දෙකය
 චක්‍රායුධ දෙකය  සප්ත මහා ගංගා දෙකය  සප්ත මහා සීදන්ත සාගර දෙකය  සප්ත මහා ශෛල දෙකය
 සප්ත මහා තටාක දෙකය  සූපර්‍ණරාජයෝ දෙදෙනාය  සුංසුමාර රාජයෝ දෙදෙනාය  ධජ දෙකය
 පතාක දෙකය  සවර්‍ණ පර්‍රවත දෙකය  සවර්‍ණ වාලවිජිනි දෙකය  කෛලාස පර්‍රවත දෙකය
 සිංහ රාජයෝ දෙදෙනාය  ව්‍යාඝ්‍ර රාජයෝ දෙදෙනාය  වලාහක අස්ස රාජයෝ දෙදෙනාය  උපොෂථ හස්ති රාජයෝ දෙදෙනාය
 වාසූඛී නාගරාජයෝ දෙදෙනාය  හංස රාජයෝ දෙදෙනාය  ඓරාවන හස්ති රාජයෝ දෙදෙනාය  සවර්‍ණ මකර රාජයෝ දෙදෙනාය
 චතුර්මුඛ සවර්‍ණ නෞකා දෙකය  වත්සක ධේනුවෝ දෙදෙනාය  කිම්පුරුෂයෝ දෙදෙනාය  කින්නරාඞ්ගනාවෝ දෙදෙනාය
 කුරවීක රාජයෝ දෙදෙනාය  මයුර රාජයෝ දෙදෙනාය  ක්‍රෞඤ්ච රාජයෝ දෙදෙනාය  චක්‍රවාක රාජයෝ දෙදෙනාය
 ජීවන්ජීවක රාජයෝ දෙදෙනාය  ෂට්විධ දිව්‍යෙලා්ක දෙකය  ෂෝඩෂවිධ බ්‍රහ්මලෝක දෙකය

 

යනාදි දෙසිය සොළසක් මඞගල්‍ය ලක්ෂණයෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රීපාද පත්ලෙහි පිහිටා ඇත්තේය.

Read 2564 times Last modified on Saturday, 03 October 2015 14:10
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka