ගණ දෙවි හෑල්ල

Written by

 ගණපති යාදින්න

              1

ආයු බෝ වෙන සෙ        තා

ඉසුරු වරමින් යු             තා

උමාන දළ නෙ            තා

ඉසුරු එබිසෝ වෙ          තා

                2

ගැබ කුමරු අටග             තා

දිනෙන් දින මෝර           තා

දොළ උපත අටග             තා

රසමියුරු ගෙන දෙ          තා

 

                3

 

එදොළ සන්සිඳුව             තා

 

එසත් මස පිරිග                තා

 

දෙතන පුු කළු වෙ         තා

 

කිරිබරින් සිටග                තා

 

                 4

 

නව ස‍‍‍ෙව   රුවිනි      තා

 

දස එකඩ මස වෙ           තා

 

විළිරදය පහරි                 තා

 

ගුරුදිනේ බිහිවෙ            තා

 

                   5

 

රේවතිය මෙනක            තා

 

කද කුමරු නම් ල             තා

 

ඔවුන් පුත් ගණප             තා

 

ඔහුට තෙද බල ඇ            තා

 

                6

 

තෙද නුවණ විකුමැ         තා

 

රකුසන් ට බලව             තා

 

නරයන් ට සිරි දෙ           තා

 

සුරිුන් ට අගප               තා

 

             7

 

එසිව්සැට සිල්පය           ට

 

වැඩි සිප්ප දසට ර          ට

 

නිපුණ කරවන ලෙස      ට

 

මෙවැනි ගණදෙවිුහ      ට

 

              8

 

වැඩ ඉන්ට නිසිලෙස      ට

 

මාලිගාවක් සො            ට

 

කරවන්ට නියම කො      ට

 

ගණිත ඇුරකු ළ         ට

 

               9

 

යවා පණිවිඩ එවි            ට

 

ගෙන්නවා එනුවර          ට

 

බිමක් බලවා සො         ට

 

එබිම සම කර සතු          ට

 

            10

 

ඇදුවරු එතන සි             ට

 

කපා කප් සො        ට

 

ආ වඩා දෙපස සි             ට

 

ුල් කප ගෙන අත      ට

 

            11

 

වඩ වඩා සෙනෙහසි       න්

 

ුල් කප සිටඅවමි        න්

 

දමායට තලාි                 න්

 

වනා පරහළ උම             න්

 

                12

 

වෙළා නන බැඳ තඳි        න්

 

එරන් උළු සොයවමි       න්

 

පදලම ද තල තෙලි         න්

 

මුදුන කොත් සිටුවමි       න්

 

 

13

 

බිත්ති මැටි පදලමි           න්

 

සුණු පදම් ලා ඔපි            න්

 

මකර රුව හංසය            න්

 

ගවර දිවි සිංහය              න්

 

             14

 

මොනර සහ ගිරවුනු       ත්

 

කොබෙයියන් කුකුළනු  ත්

 

පරවි සොඳ කොවුලනු    ත්

 

ඇඳ බිත්තිවල මෙ යි       ත්

 

             15

 

සිත්තරකු ගෙන්ව           නා

 

ආසනේ තනමි                නා

 

උඩුවියන් බඳිමි               නා

 

වට තිරද අදිමි                 නා

 

                16

 

සේර අඩි තනමි              නා

 

පලුමල් ද බඳිමි               නා

 

නොයෙක් රුවනින්  ම    නා

 

සඳුන් මණ්ඩප ත            නා

 

                17

 

දෙවිරුවක් තනමි            නා

 

සොඬ තලු ද මුක ත        නා

 

ඉස ඔටුනු දරමි               නා

 

ගජතකුගෙ හිස මෙ        නා

 

                18

 

දෙදළ කන්තල ත           නා

 

නළල අඩ සඳ මෙ          නා

 

දෙබැම දේදුනු මෙ          නා

 

රුවින් සඳ සේ ම             නා

 

               19

 

නුවන් නිලුපුල් මෙ         නා

 

දෙ තොල දළ පබළි        නා

 

ගහණ රන් අකුසෙ         නා

 

මුකය රන් පියුමෙ           නා

              20

 

සවන් දෙක දිලිසෙ         නා

 

දෙවුර රන් තොරණි        නා

 

දෙඅත් ගනරන් මෙ         නා

 

ඇඟිලි රන් පළු මෙ         නා

 

21

 

පිටද  රන් පලසි              නා

 

ළමැද පිට බබළ              නා

 

දෙතන රන් කුඹු මෙ       නා

 

උදර කලසක් මෙ           නා

 

              22

 

සිහිනිඟ ද බබළ              නා

 

ඉඟට සළු බරණි             නා

 

වටොර රඹ කඳ මෙ        නා

 

දෙදන රන් බුබුළි            නා

 

              23

 

කෙණ්ඩ දුනු කැකුළෙ    නා

 

පතුල් පියුමක්  මෙ         නා

 

ළමැද රන් පාටි               නා

 

විසි නිය ද බබළ             නා

 

24

 

සුරිඳු රජු විලසි                නා

 

දෙවිරුව ස බබළ            නා

 

ආසනේ ඉඳුව                 නා

 

බලා සුබ මොහොති        නා

 

25

 

පහන් දුම් මල්ල ගෙ       නා

 

සුවඳ සඳුනෙන් ත           නා

 

ඇමතිවරු සිට ගෙ          නා

 

පල්ලි නම් තබමි             නා

 

                26

 

අග්ගලා කොමලි            නා

 

තලකැරළි විලඳි              නා

 

මල් කැවුම් රොටියෙ      නා

 

වෙල්ලවැසුමුත් ත          නා

 

                 27

 

පුලුප් බොජුනුත් ත         නා

 

ලාලු අක් පිටියෙ             නා

 

කිරිඋංඩ පූ ත                  නා

 

අක්සුණු ද ඉසිමි              නා

 

                 28

 

මොර හිඹුටු දම් ප           නා

 

අඹ දඹ ද ඇටඹි               නා

 

පලු වීර ඩෙබරි               නා

 

කදලි විලිතුන් ගෙ           නා

 

29

 

උක් සකුරු රස               නා

 

වැල ද වරකා ගෙ            නා

 

දීකිරි ද වෙඬරු               නා

 

මෙසේ බෝජන ත          නා

 

               30

 

මෙවැනි ගණදෙවිඳු හ     ට

 

රන් කෙණ්ඩියක් අත      ට

 

රන්තලිය තබා සි            ට

 

මුව සුද්ද කර එවි            ට

 

             31

 

වළදවා සතුටු කො          ට

 

කපුරු බුලතුත් සොඳ      ට

 

සිත් සමා කර එවි            ට

 

උදහසක් නොවී ම          ට

 

             32

 

අදහසක් ඇතිව සි           ට

 

අවසරය දෙන්න ම         ට

 

පින්සිද්ද වෙයි ඔබ          ට

 

දෙන්න සිල්පය මෙම     ට

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

ගෙන්නමින් ගුරු ඇදු      රු

 

පය සෝදවා එගු             රු

 

වතක් අඳවා සොඳු          රු

 

උයන ඉඳුවා මහ             රු

 

               34       

 

තනා පස් රස මියු            රු

 

කුසුම් හැම ඇඟ තැව      රු

 

දෙවා බුලතුත් කපු          රු

 

නමා ඉස දෙපයැදු           රු

 

             35

 

ගුරුන් දෙස බලමි           නේ

 

වැඳ වැටී එම දි                නේ

 

අවසරය අරගෙ              නේ

 

දැකුම් දී දකිමි                 නේ

 

            36

 

සෝඩිය ද ගෙන’ති         නේ

 

කියා සිත් ලෙස දැ           නේ

 

පිල්ලම් ද කියමි              නේ

 

වැල්ලේ ද ලියමි             නේ

 

            

             37

නම්ගමුත් කියමි             නේ

සැහැලි පොත් කියමි       නේ

වදන් කවි කියමි             නේ

බුද්දගජ්ජය දැ                 නේ

               38

එපස්වා මෙපස්               වා

දහස් කල් රකිත්             වා

දිනේ මතු දිනේ              වා

දිනේ වාදිනේ                වා

 

 

ගණ දෙවි හෑල්ල

 

            

            39

 

ගණපති දෙති නුව          ණ

 

මිහිකත් රකියිමෙදෙර    ණ

 

දෙන්නේ මට නුව           ණ

 

අසන් දෙවියනි මේ

 

                     දේවගු       ණ

 

                40

 

ගණඳුරු දුරලව               න්

 

නුවණින් නිපුණ කරව    න්

 

මෙ නර ලොව දානව      න්

 

සසිරි ගණදෙවි

 

    නුවණ මට දෙ            න්

 

 

                41

 

පුදම් ආ                           ලංගා

 

සිතු‍සේ කෙරෙයි            අංගා

 

මව ද උම                       යංගා

 

වදිමි ගණදෙවි

 

         දොහොත්              නංගා

 

             42

 

ගණදෙවියෝ නුවණ      දෙන්ට

 

සරස්වතී පහළ ව                න්ට

 

සියලු රෝග දුරුකර           න්ට

 

නිතර වදිම් තුනුරුව             න්ට

 

             43

 

සූරිය කුල තෙර උතු                 මා

 

පෑවිය සක්වලට හැ                  මා

 

කාරිය සිතුවාට ත                     මා

 

සූරිය දෙවි නමෝ න                මා

 

              44

 

ඊ ස් ව රා ලෙසින් ත                 මා

 

සාස්ත රා දෙන් නොප              මා

 

ආ ස් පු රා ඇවිදින                    මා

 

බා ස් ක රා නමෝ න               මා

 

45

 

චන්ද්‍ර සහෝදර උතු                  මා

 

චන්ද්‍ර කටක පැවති ත               මා

 

සව්සිරි දී රකු මෙත                  මා

 

චන්ද්‍ර සුරිදු නමෝ න                මා

 

             

 

           46

 

නිත්ත ඇවිද මෙර වට              මා

 

සිද්ද කරන ලොවට සැ             මා

 

උත්තම ගුණ නුවණ ත             මා

 

සත්තලෝක නමෝ න             මා

 

          47

 

ඔදැති තොදැති සමාග               මා

 

අරිති අරිති අඳුර ත                   මා

 

දෙවති දෙවති නුවන ත             මා

 

ජයතු ජයතු නමෝ න              මා

 

48

 

ගණිසුරු මහසෙන් ක               න්දා

 

ගෙන අඩියටි සුරති                  න්දා

 

දෙමි කී අඹ පල ස                    න්දා

 

මෙවිකුම් කුමරුගෙ              කන්දා

 

           49

 

ඉසුරු උමා කී බසෙකි              න්

 

මයුරාසන පිට නැ‍ගෙමි             න්

 

සක්වළ වට දිවු සැණෙකි         න්

 

සරණත කර මම නමඳි             ම්

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 3540 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka