මෙම වෙබ් අඩවියේ තාක්ෂණික උසස්කිරීම් කටයුතු සිදුවන බැවින් පරීශීලකයන් ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව නවතා ඇත.

School Calender

February 2015
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Exam Papers

Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2014 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka