ඒකකය 01 (දෙවන කොටස/ PART II) ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදයේ සංවර්ධනයෙහි ඵල දෛනික අවශයතා සපුරා ගැනීමට භාවිතා කරයි