அசையும் கொண்ணிலை , அசையாத கொண்ணிலை

அசையும் கொண்ணிலை , அசையாத கொண்ணிலை