තෙවන වාර පරීක්ෂණය  ප්‍රශ්න සහ උත්තර පත්‍රයI,II -මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2018

තෙවන වාර පරීක්ෂණය  ප්‍රශ්න සහ උත්තර පත්‍රය I,II -මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Agri_G 10_T3_I,II pp_2018.pdf ஐ சொடுக்குக