දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය  2018 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 

Click Agri_I,IIpp_G10_2018.PDF link to view the file.