පළමු වාර පරීක්ෂණය I,II 2019 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

 පළමු වාර පරීක්ෂණය I,II 2019- දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Agri food_G10_I,IIpp_2019.PDF ஐ சொடுக்குக