පළමු වාර පරීක්ෂණය I,II 2019 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

 පළමු වාර පරීක්ෂණය I,II 2019- දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Click Agri food_G10_I,IIpp_2019.PDF link to view the file.