ලකුණු දීමේ පටිපාටිය 2018 (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය 2018 (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sol_Des mec_I,II Ans_2018.PDF ஐ சொடுக்குக