ලකුණු දීමේ පටිපාටිය 2018 (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය 2018 (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sol_Budd_Ans I,II_2018.PDF ஐ சொடுக்குக