අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය I,II 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Des_I,II pp_2018.PDF ஐ சொடுக்குக