දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළියන්දල කලාපය 2017

Click His_G11_T2_2017_I,II_piliyandala kalapaya.PDF link to view the file.

දෙවන වාර පරීක්ෂණය  I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළියන්දල කලාපය 2017