இரு நேர் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

Click tal_cm_cp_18.4.pdf link to view the file.

இரு நேர் கோடுகளுக்கு
இடைப்பட்ட கோணம்