வளையி ஒன்றின் சுவட்டை வரைதல்

Click tal_cm_cp_15.3.pdf link to view the file.

வளையி ஒன்றின் சுவட்டை
வரைதல்