வகையீடு நேர்மாறு திரிகோணகணித சார்புகளின் பெறுதிகள்

Click tal_cm_cp_14.4.pdf link to view the file.

வகையீடு நேர்மாறு திரிகோணகணித சார்புகளின் பெறுதிகள்