நியூட்டனின் இயக்க விதிகளின் பிரயோகம்

Click tal_cm_cp_3.8.2_3.pdf link to view the file.

நியூட்டனின் இயக்க விதிகளின்
பிரயோகம்