ஒரே தளத்தில் இயங்கும் இரண்டு துணிக்கைகளுக்கு இடையிலான கிட்டிய தூரம், துணிக்கைகள் சந்திப்பதற்கு எடுக்கும் நேரம்

Click tal_cm_cp_3.6.3.pdf link to view the file.

ஒரே தளத்தில் இயங்கும் இரண்டு துணிக்கைகளுக்கு இடையிலான கிட்டிய தூரம், துணிக்கைகள் சந்திப்பதற்கு எடுக்கும் நேரம்