சார்பு இடப்பெயர்ச்சி, சார்பு வேகம்

Click tal_cm_cp_3.6.2 (2).pdf link to view the file.

சார்பு இடப்பெயர்ச்சி, சார்பு வேகம்