இரண்டு துணிக்கைகள் சந்திப்பதற்கு எடுக்கும் நேரமும், அப்போது அவற்றின் அமைவுகளும்

Click tal_cm_cp_3.6.1.pdf link to view the file.

இரண்டு துணிக்கைகள் சந்திப்பதற்கு எடுக்கும் நேரமும், அப்போது அவற்றின் அமைவுகளும்